SPCLEP

Comuna Sânpetru de Câmpie, respectiv locuitorii comunei sunt arondați la SPCLEP Sărmașu - str. Republicii, nr. 63, 0265-422020, 0265-421855.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CĂRŢII DE IDENTITATE

Eliberarea actelor de identitate se face titularului sau împuternicitului (pe bază de procură specială eliberată de un notar public din România sau de autorităţile române din străinătate, după caz).

A. Pentru eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; (anexa 1)
certificatul de naştere, original şi copie;
actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;
certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate .
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate, cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată. Formularul poate fi descărcat de aici.

 

B. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a expirării actului de identitate anterior

În această situaţie cetăţeanul va prezenta la ghişeul serviciului de evidenţa persoanelor următoarele documente:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; (anexa 1)

- actul de identitate;

- certificatul de naştere, original şi copie;

- certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

- documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Pentru urgentarea eliberării cărţii de identitate, cetăţenii se pot adresa direct D.G.E.P. Mureş, prezentând pe lângă actele enumerate mai sus şi o cerere de urgentare completată.

 

C. Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului

La schimbarea domiciliului cetăţeanul se va prezenta în termen de 15 zile la ghişeul serviciului de evidenţa persoanelor cu următoarele documente:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate; (anexa 1)

- actul de identitate;

- certificatul de naştere, original şi copie;

- certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate ;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

- documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate .